MTÜ Tordimeistrite Liit põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tordimeistrite Liit on mittetulundusühing, mis ühendab Eestis elavaid ja tegutsevaid tortide/ kookide valmistamisega tegelevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tegutsevad Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud nõuete alusel või soovivad oma tegevuse viia kooskõlla Veterinaar- ja Toiduameti kehtestatud nõuetega. Mittetulundusühingul on kõik seadustega antud eraõigusliku juriidilise isiku õigused ja kohustused
1.2. Mittetulundusühingu nimi on eesti keeles Mittetulundusühing Tordimeistrite Liit.
1.3. Mittetulundusühingu asukoht on Kunderi tn. 28, Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4. Mittetulundusühing Tordimeistrite Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning Mittetulundusühingu asutamisdokumentidest ja käesolevast põhikirjast.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD

2.1. Eesmärgid:
1) Mittetulundusühingu eesmärgiks on tordimeistrite ametlikuks tegutsemiseks vajaliku informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, esitamine ja jagamine vastavalt vajadusele, sh läbi infoportaalide;
2) Ametlikult tegutsevate tordimeistrite kohta info väljastamine ja haldamine, sh läbi infoportaalide;
3) Vastavasisulise internetiportaali käivitamine ja tegevuses hoidmine;
4) Koostöö Eesti ja teiste riikide tordimeistritega;
5) Eestis ja välismaal toimuvate tordikoolituste/ messide kohta info jagamine, sh läbi infoportaalide;
5) Heategevuslike ja teiste sotsiaalselt oluliste projektide organiseerimine ja läbiviimine;
2.2. Mittetulundusühingu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine. Mittetulundusühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.3 Oma eesmärkide täitmiseks tegutseb Mittetulundusühing alljärgnevatel tegevusaladel:
1) korraldab Eesti tortide/ kookide/ toiduteemalise veebiportaali tegevust, sh. kuid mitte ainult sisuhaldust, elektroonilise ajakirja/ infokirja toimetamist ja väljaandmist, reklaamimüüki ja annetuste, toetuste ning sponsorluse kogumist;
2) korraldab oma tegevuse tutvustamiseks turundus- ja reklaamikampaaniaid;
3) korraldab muid üritusi ja õppepäevi oma tegevuste ja nende eesmärkide tutvustamiseks;
4) osaleb oma tegevusega seotud erinevate infotehnoloogiliste lahenduste ja toodete, s.h. õppematerjalide väljatöötamisel ja rakendamisel;
5) tegeleb oma eesmärkidele vastavalt ning seadusega lubatud piires muu majandustegevusega;
2.4 Mittetulundusühing võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, asutada sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osasid teistes äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid;
2.5 Üldkoosoleku otsusega võib Mittetulundusühing võtta endale eesmärkidega kooskõlas
olevaid ülesandeid, mis pole käesoleva põhikirjaga sätestatud.

3. MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMESKOND

3.1. Üldist
3.1.1 Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnustab Mittetulundusühingu põhikirja;
3.1.2 Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Mittetulundusühingu juhatus
taotleja kirjaliku avalduse alusel või vormikohase allkirjastatud ankeedi alusel ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumisel Mittetulundusühingu pangakontole. Liikmete arvestust peab juhatus;
3.1.3 Mittetulundusühingu juhatus vaatab sisseastumisavalduse läbi 14 päeva jooksul arvates selle saamisest;
3.1.4 Juhatusel on õigus jätta liitumisavaldus rahuldamata, kui taotleja on varem Mittetulundusühingust välja  arvatud, kui MTÜ liikmetel on põhjendatud argumente selle vastu või muul olulisel põhjusel (nt. Mittetulundusühingu maine kahjustamine jms);
3.1.5 Uue liikme vastuvõtu otsustab juhatus lihthäälteenamuse alusel. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus 7 päeva jooksul arvates otsusest kirjalikult posti, faksi või elektronposti teel, näidates ära keeldumise põhjuse ja tagastab sama tähtaja jooksul sisseastumismaksu;
3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmine.
3.2.1 Füüsiline isik ja juriidiline isik on Ühingu liikmeks astumise soovi korral kohustatud
esitama Ühingu liikmeks astumise avalduses Ühingu juhatusele vastavalt järgmised andmed:
Ees- ja perekonnanimi / äriühingu või mittetulundusühingu/sihtasutuse nimi;
Sünniaeg (päev/kuu/aasta);
Elukoht / asukoht (aadress).
3.2.2 Mittetulundusühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suurus otsustatakse üldkoosoleku otsusega ja kinnitatakse liikmemaksu reglemendiga;
3.3 Liikmete õigused ja kohustused
3.3.1 Mittetulundusühingu liikmel on õigus
1) tutvuda liikmete registri, üldkoosoleku ja juhatuse protokollide ja otsustega Mittetulundusühingu tööajal
Mittetulundusühingu asukohas, õigustatud huvi korral saada nimetatud dokumentide valjavõtteid;
2) saada teavet Mittetulundusühingu majandustegevuse tulemuste kohta;
3) esitada kirjalikult järelepärimisi Mittetulundusühingu juhatuse, igapäevatöö ja revisjonikomisjoni töö kohta ja saada neile vastused 14 tööpäeva jooksul;
4) osaleda Mittetulundusühingu üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu
ning olla teise liikme volitatud esindaja;
5) valida ja olla valitud Mittetulundusühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
6) osaleda teda ennast või tema huvisid käsitleva küsimuse arutlusel;
7) avaldada üldkoosolekul umbusaldust MTÜ juhatuse tegevuse suhtes;
8) esindada MTÜd juhatuse kirjalikul volitusel.
3.3.2 Mittetulundusühingu auliikmed kasutavad kõiki käesoleva põhikirjaga
Mittetulundusühingu liikmetele antud õigusi, välja arvatud õigus olla valitud Mittetulundusühingu juhtorganitesse.
3.3.3 Mittetulundusühingu liige on kohustatud:
1) järgima Mittetulundusühingu põhikirja;
2) juhinduma üldkoosoleku, juhatuse ja revisjonikomisjoni otsustest;
3) võtma osa Mittetulundusühingu tegevusest;
4) kasutama talle teada olevat ja teisi Mittetulundusühingu liikmeid puudutavat teavet
kooskõlas heade tavadega ning Mittetulundusühingu mainet hoidvalt;
5) tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
6) näitama oma käitumise ja avaldustega üles austust ning lugupidamist oma riigi ja siin elavate rahvuste suhtes;
3.4 Liikmeskonnast lahkumine
3.4.1 Liikme väljaastumine ja väljalangemine:
1) igal Mittetulundusühingu liikmel on õigus Mittetulundusühingust lahkuda juhatusele
või üldkoosolekule esitatud isikliku kirjaliku avalduse alusel;
2) seoses õigusjärgluseta lõppemisega arvatakse juriidiline isik välja Mittetulundusühingu liikmete hulgast juhatuse otsusega peale sellekohaste andmete laekumist;
3.4.2. Mittetulundusühingu juhatus arvab oma otsusega liikmete hulgast
välja isiku, kes
1) tahtlikult ja/või jämedalt rikub Mittetulundusühingu põhikirja sätteid,
2) ei täida Mittetulundusühingu juhtorganite temale suunatud otsuseid,
3) ei ole viimase kahe (2) aasta jooksul osalenud ühelgi Mittetulundusühingu
üldkoosolekul või Mittetulundusühingu poolt korraldatud üritusel,
4) ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmestaatusele vastavat liikmemaksu;
5) kahjustab oluliselt Mittetulundusühingu mainet ja/või majanduslikke huve,
6) oma tegevuse või tegevusetusega näitab üles vääritust ja/või lugupidamatust oma riigi või siin elavate rahvuste suhtes;
3.4.3 Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.4.4 Liikmest väljaarvamise otsuse liikmemaksu tasumata jätmise põhjusel võib juhatus
teha iseseisvalt peale sellekohase meeldetuletuse saatmist liikmele;
3.4.5 Liikmelisus lõpeb juhatuse sellekohase otsuse jõustumisega; otsuses peavad olema
näidatud väljaarvamise põhjused viitega põhikirja vastavale sättele;
3.4.6 Liikmete hulgast välja arvatud isikule tuleb viivitamatult väljastada väljavõte
juhatuse otsusest;
3.4.7 Liikmete hulgast väljaarvatud isikul on kaebeõigus üldkoosolekule ühe kalendrikuu
jooksul otsuse tegemisest Mittetulundusühingu juhatuse kaudu;
3.4.8 Nõudeid liikmest väljaarvatud isiku vastu võib Mittetulundusühing esitada seadustes
sätestatud korras ja tähtaegadel.

4. JUHTIMINE

Mittetulundusühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus ning kontrollorganiks
revident või revisjonikomisjon.
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
4.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
4.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

5. MAJANDUSTEGEVUS

5.1 Mittetulundusühingu vara ja vahendid:
5.1.1 moodustuvad liikmete poolt tasutud sisseastumis- ja aastamaksudest, Mittetulundusühingu poolt osutatavate tasuliste teenuste tulust, annetustest, riiklike ja eraõiguslike organisatsioonide toetustest, sihtkapitalide ja sihtasutuste toetusest, põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga, päranditest, intressituludest ja muudest mitmesugustest seadustega lubatud laekumistest; Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.
5.1.2 Mittetulundusühingu omandis võib olla igasugune muu vallasvara, mis on vajalik
ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega;
5.1.3 Mittetulundusühingu vara arvestust korraldab ühingu juhatus ja kontrollib revident või revisjonikomisjon;
5.1.4 Mittetulundusühing vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga. Mittetulundusühingu liikmed ei ole vastutavad Mittetulundusühingu kohustuste eest oma varaga;
5.1.5 Mittetulundusühingu majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ning vastavalt Raamatupidamisseadusele ja kooskõlas Mittetulundusühingu põhikirjaga;
5.1.6 Mittetulundusühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 3l.detsembril;
5.1.7 pärast iga majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevuse aruande ning esitab need seisukohavõtuks revidendile või revisjonikomisjonile, aruanded kinnitatakse iga-aastase üldkoosoleku poolt.

6. MTTTETULUNDUSÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE.

6.1. Mittetulundusühing on asutatud määramata tähtajaks.
6.2 Mittetulundusühingu lõppemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või mõnel muul seadustega sätestatud moel:
1) ühingu lõpetamise korral annavad likvideerijad allesjäänud vara ja dokumentatsiooni üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
2) muudel lõppemise juhtudel toimub Mittetulundusühingu likvideerimine seadustega sätestatud korras.
6.3. Mittetulundusühingu ümberkujundamine või lõpetamine loetakse toimunuks sellekohase registrikande tegemisega.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub Mittetulundusühing Eesti
Vabariigis kehtivatest seadustest, rahvusvahelistest lepetest, normatiividest ja headest tavadest.
7.2 Mittetulundusühing võib vajadusel vastu võtta oma tegevuse reguleerimiseks ja täpsustamiseks mitmesuguseid eeskirju ja määrusi.